Algemeen

 1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan.
 2. Prijzen welke door MENTALL in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door MENTALL meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.
 3. De door MENTALL opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
 4. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan MENTALL en dit per aangetekende brief.
 5. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 6. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft MENTALL tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.
 7. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt MENTALL, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door MENTALL tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat MENTALL toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: hi@mentall.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot hi@mentall.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . MENTALL behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 8. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan MENTALL worden meegedeeld.
 9. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen MENTALL en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij MENTALL of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 10. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.
 11. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MENTALL de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 12. De klant zal aanduidingen van MENTALL of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 13. MENTALL staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door MENTALL geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
 14. MENTALL behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.
 15. Op alle overeenkomsten gesloten met MENTALL is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met MENTALL zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Hasselt.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.

Intranet, extranet & websites

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz., en verbindt er zich daarenboven toe MENTALL zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.
 2. De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van MENTALL of haar licentiegever, naargelang het geval. De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van MENTALL.
 3. De aangeleverde teksten en/of illustraties blijven eigendom van de opdrachtgever.
 4. Een voorschot van 50% wordt betaald bij ondertekening van de offerte.

Webhosting & domeinregistratie

 1. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
 2. MENTALL draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz.
 3. De klant zal MENTALL telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
 4. De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van MENTALL of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door MENTALL. Op eerste verzoek van MENTALL zal de klant MENTALL hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen MENTALL die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door MENTALL ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van MENTALL alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van MENTALL te claimen. Zo laat MENTALL bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van MENTALL activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.
 5. In geen geval is MENTALL aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. MENTALL kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van MENTALL.

Goederen

 1. Goederen worden geleverd zoals omschreven in de factuur of bestelbon.
 2. Goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 3. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van MENTALL zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.
 5. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 6. Een voorschot van 50% wordt betaald bij bestelling, tenzij de bestelling moet verzonden worden.
 7. Indien de bestelling moet verzonden worden moet het volledige bedrag op voorhand betaald worden. Van zodra de betaling geregistreerd wordt op de rekeningen van MENTALL, zullen de goederen worden verzonden.
 8. In het andere geval wordt het resterende saldo contant betaald bij aflevering of ophaling van de goederen.

Loading